CURS SIAC

curs siac

CURS SOCORRISTA EN INSTAL·LACIONS AQUÀTIQUES (SIAC)

A través d’este curs no es pretén proposar receptes que es puguen aplicar sempre i de la mateixa manera, ja que la diversitat de circumstàncies fa impossible que existisquen accidents totalment idèntics als que es puguen plantejar les mateixes solucions en tots els casos. Per tant, cal dir, que es procurarà donar a conéixer una multitud de tècniques i solucions pràctiques i experiències, a fi que estes siguen coneguts, i duts a terme si fóra necessari.

Per a això, els participants hauran de ser capaços de:

  • Valorar la importància de la professió.
  • Utilitzar la prevenció com a ferramenta indispensable del dia a dia.
  • Vetlar per la seguretat, tant seua, com professional, com per la de les víctimes.
  • Ser capaços de treballar en equip o Tindre criteri de decisió davant de situacions d’emergència.
  • Realitzar una seqüència de rescat completa i prestar les cures pertinents fins a l’arribada del personal

DOCENTS

El responsable i director del programa de formació del Salvament Aquàtic, és un Instructor de Salvament Aquàtic de la Real Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme (RFESS) , Socorrista Aquàtic en actiu. La resta del col·lectiu docent són també Instructors i Socorristas aquàtics en actiu, acreditats així mateix per la RFESS. A més, per a la impartició dels primers auxilis al llarg del curs es comptarà amb llicenciats i diplomats en Medicina i Infermeria, Monitors i Instructors de la Societat Espanyola de Medicina Intensiva, Crítica i Unitats Coronàries (SEMICYUC) així com de l’American Heart Association (AHA) , així mateix Llicenciats en Psicologia completen la formació en un dels aspectes importants per al futur socorrista aquàtic en el desenrotllament de la seua professió.

CONTINGUT

El curs tindrà un caràcter mixt, amb component teòric i pràctic. És a dir, el curs en la seua totalitat serà dividit en dos mòduls. D’una banda, el mòdul de Primers Auxilis i d’un altre, el mòdul de Salvament Aquàtic específic d’instal·lacions i parcs aquàtics, els quals tindran tant component teòric com pràctic.

DATES D’IMPARTICIÓ

El curs, podrà impartir-se entre setmana o exclusivament els caps de setmana segons el calendari que es publique en cada moment.

AVALUACIÓ FINAL DELS CONEIXEMENTS ADQUIRITS AVALUACIÓ TEÒRICA

Els alumnes hauran de realitzar diversos exàmens. D’una banda, duran a terme els exàmens corresponents als distints mòduls formatius. En els mateixos, es combinaran preguntes test i de desenrotllament. Superaran les dites proves aquells que responguen adequadament al mínim de respostes correctes estipulades. I superen amb èxit les de desenrotllament

AVALUACIÓ PRÀCTICA

Al finalitzar el curs formatiu, els alumnes seran avaluats pels instructors tenint en compte els coneixements pràctics adquirits pels alumnes en cada una de les tècniques fonamentals, al llarg de les jornades, tant terrestres com aquàtiques per mitjà de diversos simulacres i una sèrie de proves físiques. Per a aconseguir l’aptitud hauran de superar-se amb èxit els nivells preestablits.

DIPLOMAS

Recibirán un diploma acreditado por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS) validando su formación como Socorrista en Instalaciones Acuáticas a todos aquellos cursillistas que superen satisfactoriamente las evaluaciones detalladas, siempre y cuando hayan asistido al 85% de las fases tanto teóricas como prácticas. Asi mismo como condición indispensable para obtener el diploma los alumnos deben haber realizado las correspondientes prácticas no laborales tutorizadas por un socorrista acuático profesional.